Nat Dental Clinic

纳特塔纳德医生诊所位置

总部  91/190号,素坤逸路,班算镇,春武里区,春武里府

2分店 745/43号,洞火拉镇,春武里区,春武里府

3分店 494/2号,萨提德格赛特巷,通廊,春武里区,春武里府

 Contact

Head Office: Call  +6638 285 665
Nat@natdental.com
www.facebook.com/natdentalclinic