– ทพญ. ณัฐวดี กิตติคุณ (ทันตแพทย์ทั่วไป ผู้ก่อตั้ง)
– นาวาเอก พิเศษ ทพ. ศักดิ์สมุทร พรหมบุตร (เฉพาะทางจัดฟัน เกียรตินิยมอันดับ 1 มหิดล)
– ทพญ. ออนอง มั่งคั่ง (เฉพาะทางฟันปลอม เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาฯ)
– ทพญ. วรินทร อุดตมะปัญญา (เฉพาะทางจัดฟัน เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาฯ)
– ทพญ. ทิพานัน ญาณิสราพันธ์ (เฉพาะทางจัดฟัน เกียรตินิยมอันดับ 1 ธรรมศาสตร์)
– ทพ. กิตติพงษ์ เดชะ (เฉพาะทางจัดฟัน เกียรตินิยมอันดับ 1 ม.สงขลาฯ)
– ทพ. นรินทร์ เจนยุทธนา (เฉพาะทางจัดฟัน จุฬาฯ)
– ทพญ. พรทิวา เสนารักษ์ (เฉพาะทางจัดฟัน มหิดล)
– ทพญ. ชนาภา โลหะเลิศกิจ (เฉพาะทางจัดฟัน ม.เชียงใหม่)
– ทพญ. ลลิตา ศุภนิตยานนท์ (เฉพาะทางจัดฟัน จุฬาฯ)
– ทพญ. ปาณิศา พีรวณิชกุล (เฉพาะทางจัดฟัน จุฬาฯ)
– ทพญ. นัดดา มนูญศิลป์ (เฉพาะทางจัดฟัน จุฬาฯ)
– ทพ. ธนัสถ์ เลิศไพบูลย์ (เฉพาะทางจัดฟัน มหิดล)
– ทพญ. ขนิษฐา กิจเจริญไชย (เฉพาะทางโรคเหงือก) 
– ทพญ. ดลหทัย อุมะนัทน์ (เฉพาะทางโรคเหงือก)
– ทพ. วิโรจน์ แสงสวัสดิ์พงศ์ (เฉพาะทางรักษารากฟัน)
– ทพญ. นิพิฐพร มหคุณากร (เฉพาะทางรักษารากฟัน)
– ทพญ. พธู สุระประเสริฐ (เฉพาะทางทั่วไป)
– ทพญ. ณิชา บรูพาชีพ (ทันตแพทย์ทั่วไป)
– ทพ. วิทวัส ตรีสุวรรณ (เฉพาะทางศัลยศาสตร์)
– ทพญ. อรพินท์ โชคชัยธรรม (เฉพาะทางเวชศาสตร์ช่องปาก)
– ทพญ. พรทิพย์ ธีมศิริ (ทันตแพทย์ทั่วไป)